Rekuperatori

Ventilacija sa povratom energije

U širem smislu ventilacija podrazumeva izmenu vazduha u nekom zatvorenom prostoru namenjenom za životnu i radnu sredinu. Značaj čistog vazduha za normalno odvijane životnih funkcija je nemerljiv, pogotovo kada se ima u vidu da se količina kiseonika troši počev od disanja, obavljanja različitih delatnosti i procesa. Smanjenje količine kiseonika, koja u vazduhu čini 20,95%, koji se troši prilikom disanja ili drugih procesa kao što su grejanje, priprema hrane i upotreba različitih materija ima posledice koje se kreću od laganih smetnji do ugrožavanja vitalnih životnih funkcija. Ovo je posebno izraženo u zatvorenom prostoru pri čemu je osim deficita kiseonika prisutan i čitav niz manje ili više štetnih materija: prašina, dimova i para, mikroorganizama i sl. U većini slučajeva kvalitet vazduha u zatvorenim prostorijama je lošiji od spoljnog. Iz tog razloga izmena vazduha u zatvorenom prostoru je primarni uslov kvaliteta života.

Princip je jednostavan: iz prostora izbaciti vazduh sa manjkom kiseonika i štetnim materijama i ubaciti čist vazduh. To je poznato i primenjivano kroz dugu istoriju ljudskog roda do današnjeg dana. TehnološkI razvoj omogućio je da kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru postigne optimalne parametre u pogledu čistoće, temperature I vlage. Ograničavajuće uslove predstavljau globalna zagađenja i smanjenja energetskih resursa. To ima za posledicu stalni porast potrošnje i cena energenata zbog čega su glavna nastojanja na uštedi energije, odnosno energetskoj efikasnosti sistema, filtracije, ventilacije, grejanja I hlađenja stambenih, prizvodnih i poslovnih objekata. Uloženi su veliki napori i postignuti dobri rezultati u iznalaženju alternativnih izvora enrgije, kao što je energija vetra, geotermalni izvori i solarna energija. Ništa manje nisu značajna ni unapređenja kod konvencionalnih sistema kao što su termo i hidro elektrane, upotrebe zemnog gasa i unapređenje sistema daljinskog prenosa energije. Primenom novih materijala, kostruktivnih i projektantskih rešenja, standarda i propisa postignuti su veoma dobri rezultati.

Naš doprinos energetskoj efikasnosti stambenih, poslovnih i proizvodnih objekata sadržan je u proizvodnji ventilacionih sistema sa povratom energije — REKUPERATORA sa pločastim izmenjivačem.

Proizvodnja rekuperatora zasnovana je na sopstvenoj tehnologiji pri čemu smo nastojali da pokrijemo područja sa od 200m³/h do 10.000m³/h. Takođe na osnovu dugogodišnjeg rada kako na razvoju i konstruisanju tako i na projektovanju i izvođenju radova na termotehničkim instalacijama razvili smo dva sistema: kompaktni i razuđeni sistem ventilacije sa povratom energije. Oba sistema su kompatibilna i fleksibilna u smislu njihovog proširenja i prilagođenja različitim uslovima i zahtevima prisutnim na objektima. Osim kapaciteta, napora ventilatora, filterskog razreda, naši sistemi se sa lakoćom uklapaju i u dodatne zahteve kao što su grejanje, hlađenje i prostorna organizacija. Princip rada REKUPERATORA prikazan je na slici 1.

Slika 1

Vazduh iz prostorije koji sadrži različite nečistoće, neprijatne mirise, vlagu i manjak kiseonika (crveni smer) sadrži i određenu energiju (zagrejan zimi, podhlađen leti) prinudno se kreće izmedju tankih aluminijumskih ploča i izbacuje napolje. Čist vazduh ulazi u suprotnom smeru (plavi smer). Rezultat je prenos energije: u slučaju grejanja spoljni čist vazduh preuzima energiju i zagreva se i ulazi u prostoriju a vazduh iz prostorije ide napolje. Kod hladjenja proces je isti ali u suprotnom smeru: spoljni vazduh se hladi preuzimajući energiju pothladjenog vazduha iz prostorije. Na ovaj način pored prisutne ventilacije u prostoriju se vraća energija potrošena za grejanje, odnosno hlađenje. Na slici 2 prikazan je rezultat rada REKUPERATORA izražen preko temperatura.

Slika 2

Posebna pažnja posvećena je stambenim i malim poslovnim objektima, poput prodvnica, kafića, poslastičara i sl. kapaciteta 300 do 1000m³/h (serije RFI 20,30,50). Za veće i velike objekte prizvodimo rekuperatore serije 62, 75 i 100.

Izmenjivač - Jezgro

Proizvodi se od aluminijumskog lima debljine 0,09mm do 0,22mm koji se posebnim postupkom priprema za plastičnu deformaciju. Obradom ploča povećava se efektivna površina za 12.4% i utiskuju odstojnici koji ujedno pospešuju turbulentno strujanje vazduha izmedju ploča, a time i intenzivniji transfer energije. Ram izmenjivača je od alminijumskih profila zaštićenih poliesterom. Bazna ploča je od ABS panela 2×1,2mm sa izolacijom od polistirena. Zaptivanje smerova između ploča je pertlovanjem a po vertikalama poliuretanom. Standardni korak izmedju ploča iznosi 2, 2,5, 3, 3,5 i 5mm.

Slika 3
Jezgro izmenjivača
Slika 4
Izgled profilacije ploče

Ventilatori

U zavisnosti od tehničkih uslova ugrađujemo ventilatore dva proizvođača:

1. RUCK VENTILATOREN Gmbh serije ETALINE (www.ruck.eu)

2. MAZORATI VENTILAZIONNE SRL centrifugalni sa duplim usisom (www.marzorativentilacione.com).

U osnovnoj verziji svi ventilatori imaju tri brzine. Prema posebnim zahtevima ugrađuju se ventilatori sa frekventnom ili naponskom regulacijom.

Spadaju u grupu niskošumnih I energetske klase A. Ventilatori su skladu sa odgovarajućim srpskim i evropskim standardima. Kompletni tehnički podaci sastavni su deo dokumentacije koja se isporučuje sa uređajem.

Kućište

Radi se od PVC panela sa ispunom od polistirena d=24mm kao kompaktna konstrukcija spojena aluminijumskim profilima. Zaptivanje je silikonskim zaptivačima. Pristup zonama motora, filtera i izmenjivaca je veoma lagan i bez upotrebe alata. Ugrađeni materijali imaju izvanredna mehanička i termička svojstva prema EN ISO8990 I 1309. Malim tolerancijama i kvalitetnim zaptivanjem postignuto je dodano smanjenje buke.

Osim klasičnog kućišta sa 2×2 priključka na suprotnim stranama proizvodimo rekuperatore sa priključima na jednoj stani.

Drenažni odvodi su u sva četiri polja pri čemu se u zavisnosti od konfiguracije aktivira samo jedan dok su ostali zatvoreni.

Slika 5
Slika 6

Upravljanje

U osnovnoj verziji ugrađen je žičani kontroler sa sledećim funkcijma:

1. Uključen/isključen rad

2. Izbor količine vazduha — brzina ventilatora

3. Stalni prikaz spoljne temperature, temperature na izlazu iz rekuperatora i sobne temperature

4. Svetlosna signalizacija zapaljanosti filtera i pojave leda.

Na samomom kućištu je energetsko izvrsni panel na koji su priključeni ventilatori, temperaturne sonde, presostati (opciono) i termostat za zaštitu od smrzavanja sa slobodnim izlacima za priključak pogona žaluzine. U osnovnoj varijanti prilikom nastanka leda ovaj termostat isključuje ventilator za ubacivanje vazduha.Na istom panelu ostavljen je priključak za dodatni kontroler čistoće vazduha u prostoriji (opciono).

Filteri

Rekuperator je snabdeven u osnovnoj verziji perivim ili zamenljivim filterskim ulošcima klase EU2/G2. Prema zahtevu u mogućnosti smo da ugradimo filtere višeg razreda i klase ili posebne filterske jedinice.

Dodatna oprema

Prema zahtevu mogu se izraditi i isporučiti i dodatni delovi isklopovi kao što su dodatni ventilatori za povećanje napora, kanalski elektrogrejači, medijumski dogrejači, nepovratne klapne, regulatori protoka, prigusivači zvuka, vazdušne instalacije, distributivni elementi itd.

Uslovi korišćenja

Rekuperator je predviđen za rad u temperaturnim uslovima od -15 do +50 C. Nije predviđen za ugradnju gde postoje eksplozivni korozivni gasovi.

Tehnička podrška

Na Vaš zahtev u mogućnosti smo da pružimo kompletnu tehničku podršku oko izbora rekuperatora, proračuna prema vašim uslovima konstrukcijom priključaka, definisanja dodatne opreme, izrade instalacija, puštanja i uregulisavanja sistema. U tom smislu na raspolaganju Vam je lista koju dostavljamo i na osnovu dobijenih podataka u najkraćem roku dostavljamo rešenja.

Garancije

Garancija je 2 godine za korišćenje uređaja u okviru projektovanih parametara. Svi delovi uređaja su na raspolaganju u roku od 24 časa.

Rekuperatori malih veličina RFI 20 i 30

TIPRFI 2025RFI2030RFI 3025RFI 3030RFI3035
Protok (m³/h)250-400450-600500-750700-900800-1110
Pov. razmene (m²)568.169.811.43
Za sledeće uslove: zima ts=-15C Rv=90%; tu=22C Rv=55%
Pad pritiska na Izmenjivaču (Pa)45-11478-11372-11582-12986-140
Povrat energije (kiW)1,6-2,72,7-3,33,5-4,64,8-6,05,5-7,3
Efikasnost %45-5445-5254-6055-6258-61
VENTILATORI RUCK
EL.160E2M 52W+----
EL.160LE2M 130W++---
EL.200E2M 110W+++--
EL.200LE2M 130W--+++
FILTERI PERIVIEU2/G2EU2/G2EU2/G2EU2/G2EU2/G2
Kućište a×b×h490×740×300490×740×350540×800×300540×800×350560×800×410
Priključci4 × fi 1604 × fi 1604 × fi 2004 × fi 2004 × fi 250

Primeri

1. Prostorija za boravak dece: a×b×h =5×6×3m, P=30m², V=90m³ boravi 12 dece, 1 odrasla osoba

2. Potrebna količina svežeg vazduha 300m³/h

3. Temperaturni uslovi zima ts=-15°C, Rv=85%, tp=23°C Rv=55% Leto ts=35°C, Rv=60%, tp=27°C Rv=52%

4. Usvaja se RFI 2025 sa ventilatorima RUCK EL160E2M:

Isporučeno ZIMA 300m³/h Tu=8,5°C (ts=-15°C)

Isporučeno LETO 300m³ /h Tu=29,5°C(ts=35°C)

Povrat energije 2,5Kw E=53%.

U ovom slučaju kod klasične ventilacije potrebna količina energije da se vazduh zagreje sa sa -15 na +22°C iznosi Q1 =300×0,36×37=3996W: Sa povratom energije Q2=300×0,36×(22-8,50)=1458W:

Q1-Q2=2538W predstavlja direktnu uštedu energije

Kako izabrati rekuperator

Polazni podaci se dobijaju na osnovu sledećeg:
 • Namena prostora,
 • Broj ljudi koji boravi u prostoru (25-35m³/h/po osobi)
 • Postojeci system grejanja I hladjena,
 • Prostorna organizacija prostora,
 • Gubici - dobici po osnovu lokacije, orijentacije objekta i termickih karakteristika pregradnih elemenata(zidovi, prozori, vrata itd)
 • Raspolozivi izvori energije za nadokndu ventilacionih gubitaka-dobitaka,
 • Geogeafski spoljni uslovi ; min/max spoljna temperature I vlaznost vazduha,
 • Parametri I svezeg vazduha (spoljnjeg),
 • Uredjenje prostora – uslovi enterijera.
 • Ekonomske kalkulacije,

Redosled je irelevantan u smislu da svaka grupa može biti prva po značaju.

U tabeli koja sledi dat je broj potrebnih izmena vazduha sat zavisno od namene objekta:

Namena prostora: Broj izmena vazduha na sat:
1. Restoran 6 - 8
2. Prodavnica 4 - 8
3. Kancelarija 3 - 6
4. Konferenciska sala 5 - 7
6. Magacin 3 - 5
7. Kafic 8 - 10
8. Zatvoreni bazen 3 - 6
9. Opeaciona sala 15 - 20
10. Lakirnica 15 - 50

Primer 2

Namena prostora: Kafić; V = axbxh = 8x5x3 = 173,6m3 ; n = 8 - 10 ;

Kapacitet rekuperatpra L = 960 - 1200m3/h

Prema broju ljudi u prostoriji n=30 x35m3/h=1050 m3/h

Prostor se hladi/greje toplotnom pumpom vazduh freon kapaciteta Qh/Qg=7,1/7,8 kW sa unutrašnjom plafonskom jedinicom 1400m3/h.

Dobici: od ljudi 30x 100W/osobi=3Kw

Po osnovu termike 1,9kw

Po osnovu orijentacije 0,22kw

Po osnovu ventilacionih dobitaka 1000m3/h na ts = 35oC/tu=25oC

Qv = 1000x0,36x10=3,6kw

Qd = 8,72 Kw

Razlika Qh – Qd = - 1,62kw prestavlj deficit na hladjenju prostora

U zimskom period za ts = -15oC tu = 22oC

Qv = 1000x0,36x23 = 8,28 kw

Razlika Qg/2- Qv = -4,38kw je deficit na grejanju prostora.

Za srednju razuđenost vazdušnih instalacija, eksterni potreban statički pritisak izosi 120Pa

U tabeli sa karakteristikama rekuperatora usvajamo rekuperator RFI 3035 sa ventilatorima RUCK 250E2M 180W.

Iz programa za izbor ventilatora dobija se raspolozivi napor od 270Pa.Ukupan potreban napor ventilator iznosi 140 + 120 =260 Pa, što zadovoljava prisutne uslove.

Za usvojeni rekuperator transfer energije iznosi 5,5 - 7,3 kw što poređenjem sa deficitima u potpunosti zadovoljava.

U mogucnosti smo da Vam pomognemo oko izbora rekuperatora

Potrebno je da nam dostavite sledeće podatke:

 1. Protok na rekuperatoru na izvlacenju Qi = m3/h; na ubacivanju Qu = m3/h
 2. Temperature t1 = oC spolja; t2 = oC u prostoriji
 3. Relativna vlažnost svežeg vazduha Rvs = %; u prostoriji Rvu = %
 4. Potrebni eksterni pad pritiska na instalaciji ubacivanja pex1 = Pa I otsisavanja pex2 = Pa
 5. Položaj instalacija i slobodnih spoljnih zidova ucrtano u osnovi objekta.

Na osnovu ovih podataka dobićete sledeće:

 1. Izbor izmenjivača u više varijanti sa dimenzijama AxBxH
 2. Izbor ventilatora prema traženim padovima pritiska sa vrednostima padova pritiska na otsisavanju i ubacivanju.
 3. Kolicinu pretvorene energije u oba pravca E1= kw I E2= kw
 4. Temperaturu na ubacivanju iz rekuperatora (ti) i relativnu vlažnost vazduha Rw1 i temperaturu na izbacivanju vazduha t2.
 5. Količinu i temperaturu kondenzata L= lit./h, tk= oC I spoljnu temperaturu ispod koje nastupa zamrzavanje tf.
 6. Stepen efikasnosti u oba smera E1 I E2%.
 7. Naš predlog konstruktivnog resenja rekuperatora sa mernom skicom.

Zahtev uputiti na e-mail foning@mts.rs, faxom +38118 4602900, ili poštom na adresu
FON INŽINJERING D.O.O 18000 Niš,
poštanski fah 106,
Prof. Dr Dimitrija Kulića br. 3

RAZUĐENI SISTEMI REKUPERACIJE VAZDUHA

Razvoj i proizvodnja ovih sistema nastali su zbog čestih prostornih ograničenja unutar objekta kao i zbog racionalnijih rešenja u smislu uklapanja ostale opreme koja se ugrađuje.

Princip je da se delovi uredjaja za povrat energije postave kao celine: izmenjivač, ventilatori, filterske grupe, grejači, regulatori protoka mesne sekcije, distributivne kutije itd, da se međusobno povežu u funkcionalnu celinu. Za ovakva rešenja razvili smo standardne priključne delove za povezivanje.

Najčešća organizacija opreme je forma “KRSTA” koja moze biti horizontalana ili vertikalana. Prva je posebno pogodna za prostore u spuštenim plafonima.

Uobičajni sastav ventilaciono klimatizacionog sistema sadrži:

Naziv: Oznaka:
1. Otsisni ventilatori oznaka OV
 1.1. U boksu OVB
 1.2. Linijski OVL
2. Ventilator ubacivanja SV
 2.1 U boksu SVB
 2.2 Linijski SVL
3. Rekuperator RFI
4. Istrujna jedinica medijumska IM
5. Istrujna jedinica sa direktnom ekspanzijom IF
6. Kanalski izmenjivač medijumski KM
7. Kanalski elektro grejač KE
8. Regulacioni demper RD
9. By-pas demper BPD
10. Filterska sekcija FS
11. Drenazna sekcija DS
12. Nepovratna klapna NK
13. Distributivni priključak DP
14. Regulacija konstantnog protoka RQ
15. Pogon dempera PD
16. Prigušivač zvuka pravougaoni PZP
17. Prigušivač zvuka okrugli PZO
18. Kanal spiro KS
19. Kanal pravougaoni KP
20. Rešetka, anemostat,lin.dif DE
21. Izlazna/ulazna žaluzina BN
22. Protivpožarna klapna PPK
23. Mešačka sekcija (opticajni vazduh) MS

Elementi za povezivanje:

 1. Veza OVB(OVL) - RFI
 2. Veza SVB(SVL) - RFI
 3. Veza RFI - IM(IF)
 4. Veza RFI - KM(KE)
 5. Veza FS-OVB(OVL)
 6. Veza FS-SVB(SVL)
 7. Veza PZ(P,O) - OV(SV)
 8. Veza IF(M) - KE
 9. Veza RFI - RD
 10. Veza RFI - DS
 11. Veza KE - DP
 12. Veza FS - DP
 13. Veza BP - MS

Rekuperatori malih veličina

Tip RFI2025 RFI2030 RFI3025 RFI3030 RFI3035
Protok(m³/h) 250 - 400 400 - 600 500 - 750 700 - 900 800 - 1110
Površina razmene(m²) 7,7 9,3 16,4 19,7 23
Korak(mm) 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Za sledeće uslove: Zima ts = - 15c Rv = 90%;tu = 22c RV = 55%
Pad pritiska na izmenjivaču(Pa) 45 - 114 78 - 113 72 - 115 82 - 129 86 - 140
Povrat energije (Kw) 1,6 - 2,7 2,7 - 3,3 3,5 - 4,6 4,8 - 6,0 5,5 - 7,3
Efikasnost (%) 45 - 54 45 - 52 54 - 60 55 - 62 58 - 61
Ventilatori marke Ruck
EL160E2M 52w + - - - -
EL160LE2M 130w + + - - -
EL200E2M 110w + + + - -
EL200LE2M 130w - - + + +
EL250E2M01 - - - + +
Filteri izmenljivi 80% EU2/G2 EU2/G2 EU2/G2 EU2/G2 EU2/G2
Filteri perivi 65% EU1/G1 EU1/G1 EU1/G1 EU1/G1 EU1/G1
Dostupno od EU3/G3, EU4/G4 sa istim nosačem. Za više filterske razrede posebno kućište.
Kućište AxBxH(mm) 490 x 740 x 300 490 x 740 x 350 540 x 800 x 300 540 x 800 x 350 560 x 800 x 410
Priključci 4 x ø160 4 x ø160 4 x ø200 4 x ø200 4 x ø250

Rekuperatori srednjih veličina

Tip RFI5030 RFI5040 RFI5050 RFI6240 RFI6250 RFI7240 RFI7250 RFI7260
Protok(m³/h) 1350 - 1600 1700 - 2100 2200 - 2700 2250 - 2700 2800 - 3100 2600 - 3100 3250 - 3900 3900 - 4700
Površina razmene(m²) 25 30 50 61,5 77 83 104 124
Korak(mm) 5 5 5 5 5 5 5 5
Za sledeće uslove: Zima ts = -15 Rv = 55%;tu = 22C RV = 55%
Pad pritiska na izmenjivaču(Pa) 160 - 250 150 - 220 140 - 218 250 - 320 230 - 300 170 - 230 160 - 220 150 - 210
Povrat energije (KW) 14-Oct 15-Dec 15 - 19 18 - 19 20 - 23 20 - 24 25 - 30 30 - 36
Efikasnost (%) 51 - 50 51 - 50 52 - 50 63 63 62 62 62

Rekuperatori sa velikim protokom od 5000 do 15000m³/h

Tip RFI 10050 RFI 10065 RFI 10080 RFI 100100 RFI 100110 RFI100120
Protok(m³/h) 5000 - 6300 6500 - 8200 8500 - 10000 10800 - 12500 12000 - 14000 13000 - 15000
Površina razmene(m²) 165 214 264 330 363 396
Korak(mm) 6 6 6 6 6 6
Za sledeće uslove: Zima ts = -15c, Rv = 90%, tu = 22c, RV = 55%


Pad pritiska na izmenjivaču(Pa) 247 - 378 242 - 370 264 - 350 265 - 350 264 - 350 261 - 339
Povrat energije (KW) 41 - 51 53 - 67 70 - 82 89 - 102 98 - 114 107 - 123
Efikasnost (%) 67 - 66 67 - 66 67 - 66 67 - 66 67 - 66 67 - 66