Proizvodi Kuhinjske nape

Kuhinjske nape služe za odsisavanje vazduha povišene temperature, zasićenog vlagom, parom, gasovima i mirisima, pri čemu se odsisna količina mora nadomestiti svežim, po potrebi predgrejanim vazduhom. Razlikujemo dva tipa nape, običnu i eko-napu. Razlika je u tome što eko-napa u odnosu na običnu ubacuje 70% spoljnog negrejanog vazduha koji se dovodi posebnim ventilatorom i kanalom, pa se unutar same nape kroz podesivi prorez-profila mlaznice, povećanom brzinom ubacuje na odsisne filtere.

Kod ventilacije kuhinja reč je o odsisavanju vazduha povišene temperature, zasićenog vlagom, parom, gasovima i mirisima, pri čemu se odsisana količina mora nadoknaditi svežim, po potrebi, predgrejanim vazduhom.

Ventilacija kuhinje zahteva odvođenje, po pravilu velike, količine zagađenog vazduha, a to znači i veliki broj izmena vazduha, što može da izazove promaju. Budući da je predgrevanje dovedenog, svežeg vazduha u hladnim mesecima nužno, ono predstavlja i veliki gubitak toplotne energije, jer minimalna temperatura ubačenog vazduha mora biti 20˚ C.

U osnovi postoje dve vrste napa:

  • Obična (konvencionalna) odsisna napa
  • Ekonomična odsisna napa (eko-napa)

Glavni sastavni delovi nape:

  1. Telo nape (kućište) koje može biti od nerđajućeg čeličnog ili Al-lima
  2. Filtri za odvajanje masnoće izraženi od višeslojnog istegnutog Al- lima ili plameno nepropusni filtri za odvajanje masnoće, izrađeni od nerđajućeg čeličnog lima, ili kombinovani filtri za odvajanje masnoće.
  3. Kanalski priključci za dovod i odvod vazduha na vrhu nape.
  4. Regulacione žaluzine za podešavanje količine protoka vazduha (ARA ugrađene u kanalske priključke, isporučuju se na posebni zahtev).
  5. Elementi za vešanje nape:
    lanci za vešanje i zatezne kuke za finu nivelaciju (isporučuju se uz napu).

Veličina nape

Veličina nape određuje se prema veličini kuhinjskih uređaja sa kojih se odsisava zagađeni vazduh. Ako se npr. ispod nape nalazi peć s rernama, tada se dimenzije nape određuju prema osnovi koju zauzima ta peć s otvorenim rernama.

Obična (konvencionalna) odsisna napa

Namenjena je za odsisavanje gasova, para i mirisa u hotelskim i ugostiteljskim objektima i u industriji. Uopšte uzevši, za postizanje dobrog odsisnog delovanja nape, treba odvesti relativno velike količine vazduha, posebno zato, što dimenzije nape moraju biti veće od dimenzija radne površine sa koje se odsisava zagađeni vazduh. Zato pri određivanju količine vazduha i obuhvatne brzine odsisavanja treba uzeti u obzir intenzitet poprečnih strujanja para, gasova ili dima iznad radne površine. Napa će biti efikasnija što je postavljena bliže radnoj površini sa koje se odsisava para ili dim.

Pri tome treba voditi računa o potrebnoj slobodnoj visini za kretanje i rad osoblja ispod nape, posebno u slučaju kuhinjske nape. U kuhinjama nije dovoljno samo odsisavati vazduh zagađen parama, dimom i mirisima, već treba istovremeno prisilno dovoditi sveži vazduh, (zimi zagrejan na 20˚ C) kako bi se sprečila promaja hladnog vazduha kroz prozore i vrata.

Ekonomična odsisna napa (eko-napa)

Isto kao i obična, tako i ekonomična napa služi za odsisavanje gasova, para, dima i mirisa u kuhinjama, ugostiteljskim i hotelskim objektima i u industriji. Eko-napa, u odnosu na običnu radi s pribliano 70 % spoljašnjeg, negrejanog vazduha koji se dovodi zasebnim ventilatorom i kanalom, te se unutar same nape kroz podesivi prorez profila mlaznice, povećanom brzinom ubacuje na odsisne filtre. Velika brzina poprečne hladne struje indukuje zonu niskog pritiska vazduha neposredno ispod nape, što dovodi do delotvornog povlačenja para, dima, masnih čestica i mirisa. Struja hladnog vazduha snižava i temperature filtra ispod temperature kondenzacije masti (40˚C) što pospešuje eliminaciju masti i kondenzaciju pare. Rezultat toga su manje naslage masnoća u odsisnom sistemu, lakše čišćenje i održavanje, manja opasnost od požara i bolje čuvanje fasade i krova zgrade. Međutim, za ispravan rad ovog tipa nape, potrebno je približno 30 % odsisnog vazduha u kuhinji nadoknaditi svežim, zimi zagrejanim vazduhom na temperaturu 20˚C. Značajna prednost eko-nape pred običnom je znatno niža temperatura odsisnog vazduha (40 ÷ 50˚C).